Лист Держ комітету про форми ЖБК - Армейский

Перейти к контенту

Главное меню:

Лист Держ комітету про форми ЖБК

Новости > Новости законодательства > Аналитика
ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА
 
 
Л И С Т
 
23.02.2007  N 1352
 
 
     Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в межах компетенції розглянув лист «...» та повідомляє наступне.
     Класифікацією організаційно-правових форм господарювання Державного класифікатора України, затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 року N 97 (v0097609-04), яка розроблена згідно з вимогами норм Господарського (436-15) та Цивільного (435-15) кодексів, передбачено такі групи об'єктів класифікації, як: кооперативи (код 300), які в свою чергу поділяються: на виробничий кооператив (код 310), обслуговуючий кооператив (код 320), споживчий кооператив (код 330), сільськогосподарський виробничий кооператив (код 340), сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (код 350), кооперативний банк (код 390); та інші організаційно-правові форми (код 900), в групу яких входить споживче товариство (код 930).
     Варто зазначити, що кожна організаційно-правова форма має свої характерні властивості та відмінності.
     Кооперативи – це родове поняття, що містить ознаки, притаманні усім передбаченим чинним законодавством України видам кооперативів. Загальними ознаками, що дозволяють віднести кооперативи до особливої організаційно-правової форми, є те, що вони створюються шляхом добровільного об'єднання громадян і мають на меті вирішення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. Господарська діяльність кооперативів  регулюється Господарським кодексом України (436-15) (глава 10), Цивільним кодексом України (435-15) (параграф 2 глава 8), Законом України від 10.07.2003 р. N 1087-IV (1087-15) "Про кооперацію", Законом України від 10.04.92 р. N 2265-XII (2265-12) "Про споживчу кооперацію", Законом України від 17.07.97 р. N 469/97-ВР (469/97-ВР) "Про сільськогосподарську кооперацію", із змінами та доповненнями, та іншими нормативно-правовими актами.
     Кооперативи самостійно визначають основні види та напрями своєї господарської діяльності. Вони можуть створюватися і діяти у галузі промисловості, будівництва, на транспорті, в торгівлі й громадському харчуванні, побутовому обслуговуванні, медицині та інших галузях господарської діяльності.
     Відповідно до статті 94 Господарського кодексу України (436-15) кооперативи як добровільні об'єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо). Діяльність різних видів кооперативів регулюється законом. Господарська діяльність кооперативів повинна здійснюватися відповідно до вимог цього Кодексу, інших законодавчих актів.
     З метою здійснення господарської діяльності на засадах підприємництва громадяни можуть утворювати виробничі кооперативи (кооперативні підприємства).
     Потрібно виділити, що в Україні діє спеціальний закон – Закон України "Про кооперацію" (1087-15), який визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні. Згідно із статтею 6 цього Закону (1087-15) кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок об'єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану.
     Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі.
     За напрямами діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо.
     Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.
     Особливо слід підкреслити те, що за своїм типом кооперативи мають різне значення, так: - виробничий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку; - обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу; - споживчий кооператив (споживче товариство) – кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів (стаття 2 цього ж Закону (1087-15)).
     Головне звернути увагу на те, що частина п'ята статті 23 цього Закону (1087-15) зазначає, що виробничі кооперативи провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку. Iнші кооперативи надають послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку.
     Потрібно додати, що згідно із статтями 133, 137 Житлового кодексу Української РСР (5464-10) громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, вправі вступити до житлово-будівельного кооперативу і одержати в ньому квартиру.
     Житлово-будівельні кооперативи організуються при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, при підприємствах, установах і організаціях.
     Рішення про організацію кооперативів при підприємствах, установах, організаціях приймаються з урахуванням пропозицій трудових колективів.
     Порядок організації та діяльності житлово-будівельних кооперативів установлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом (5464-10), Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу (186-85-п) та іншими актами законодавства Української РСР.
     Примірний статут житлово-будівельного кооперативу (186-85-п) затверджується Радою Міністрів Української РСР.
     Житлово-будівельний кооператив діє на основі статуту, прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу (186-85-п) загальними зборами громадян, які вступають до організовуваного кооперативу, і зареєстрованого в установленому порядку.
     В пункті 1 розділу 1 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.85 р. N 186 (186-85-п) повідомлено, що житлово-будівельний кооператив організується з метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), а у випадках, передбачених законодавством, - одно – і двоквартирних жилих будинків садибного типу або багатоквартирного блокованого жилого будинку (будинків) з надвірними будівлями за власні кошти кооперативу з допомогою банківського кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком (будинками).
     Отже, при створенні кооперативу, насамперед, важливо визначити його тип, якщо кооператив буде проводити господарську діяльність з метою одержання прибутку - то він буде відноситься до типу виробничого кооперативу, а якщо кооператив буде надавати послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку - то він буде відноситься до типу обслуговуючий або споживчий. Після цього кооператив визначається, за яким напрямом діяльності він буде працювати (житловим, житлово-будівельним, садово-городнім, гаражним, торговельно-закупівельним, транспортним, освітнім, туристичним, медичним тощо).
     В зв'язку з цим, доцільно буде зробити висновок, що житлово-будівельний кооператив можна віднести до типу обслуговуючий кооператив.
     Далі, в статті 7 Закону України "Про кооперацію" (1087-15) вказано, що засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників. Тобто, юридичні особи можуть бути засновниками кооперативу.
     Слід зауважити, що відповідно до статті 8 Закону України "Про кооперацію" (1087-15) основним правовим документом, який регулює діяльність кооперативу, є Статут.
     Статут кооперативу повинен містити, зокрема такі відомості:
- найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;
- мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;
- склад його засновників, інше.
     Статут може містити інші пов'язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.
     В статті 21 все того ж Закону (1087-15) визначено, що пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі.
     Отже, пай може вноситися як у вигляді грошей, так і вигляді майна, майнових прав, земельної ділянки.
 
 
Заступник Голови                                                                                                                     Г.Білоус
 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню